Bekendtgørelse om buskørsel

§ 1. Den, der er etableret på dansk område og udfører erhvervsmæssig personbefordring med en dansk registreret bus, skal have tilladelse hertil i henhold til buslovens § 1, stk. 1.
Stk. 2. Ved bus forstås et motorkøretøj, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet. Det fratager ikke motorkøretøjets karakter af bus, at det i én af flere udførelser er nedstolet til højst 9 personer, føreren medregnet, med henblik på indretning til transport af bevægelseshæmmede.
Stk. 3. Ved tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, forstås fællesskabstilladelse i henhold til buslovens § 1, stk. 1, med bekræftede kopier. Den udstedte fællesskabstilladelse skal opbevares i virksomheden og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.
Stk. 4. Indehavere af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til buslovens § 1, stk. 1, der er udstedt før den 1. juli 2012, og som fortsat er gyldig, skal uanset det i stk. 3 anførte medbringe denne tilladelse under kørslen og forevise den for kontrolmyndighederne på forlangende.
Stk. 5. Tilladelsen kan kun benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren er registreret bruger af. Trafikselskaber og andre kommunale fællesskaber, Bornholms Regionskommune og kommuner kan dog udføre rutekørsel på grundlag af én tilladelse.
Stk. 6. Tilladelsen er personlig og må ikke med eller uden motorkøretøj overgå til andre ved udleje, udlån, bortforpagtning, salg, pantsætning, arv, kreditorforfølgning eller lignende.

§ 14. Føreren skal have kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og opfylde lovgivningens krav om chaufføruddannelsesbevis.
Stk. 2. Tilladelsesindehaveren har pligt til at sikre sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder lovgivningens krav i henhold til stk. 1.

§ 15. Føreren må, udover at besvare enkelte spørgsmål vedrørende befordringen, ikke samtale med passagererne under kørslen.

§ 16. Føreren skal så vidt muligt efter hver tur, dog mindst én gang om dagen efterse bussen for glemte genstande. Fundne sager skal, hvis de ikke umiddelbart kan udleveres til rette vedkommende, eventuelt gennem rutebilstationen eller virksomhedens kontor, snarest afleveres til politiet. Har tilladelsesindehaveren, eller den kørslen udføres for, et kontor for fundne sager, kan disse opbevares på kontoret i et tidsrum, der aftales med politiet.

§ 17. Passagerer, som ikke vil efterkomme påbud eller anvisninger, kan bortvises af føreren, tilladelsesindehaveren, personale ansat hos denne eller den, kørslen udføres for. Det samme gælder passagerer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort, samt passagerer, hvis opførsel er til væsentlig gene for andre passagerer.
Buskørsel med mindre køretøjer m.v.

§ 19. Reglerne i § 14 og §§ 16-17 finder tillige anvendelse ved udførelse af erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, og som benyttes til almindelig rutekørsel.
Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte motorkøretøj skal opfylde de særlige krav til indretning, som er fastsat for taxier.
Stk. 3. Hvis det i stk. 1 nævnte køretøj tillige skal benyttes til taxikørsel, skal det endvidere opfylde de særlige krav, der gælder om udstyr for taxier.
Stk. 4. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på busser indrettet til befordring af indtil 15 personer, føreren medregnet, der benyttes til både andre former for buskørsel end rutekørsel og taxikørsel, jf. bestemmelserne i lov om taxikørsel m.v.

§ 30. Overtrædelse af § 1, stk. 1, stk. 3, 3. pkt., stk. 4 og 5, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 3, §§ 14 og 15, § 18 og § 19, stk. 2-4, straffes med bøde.
 
 
 
 
 
 
Bekendtgørelse om særlige krav til busser
§ 3. En bus må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til. I bybus, jf. § 6, og bus, der er indrettet med mindst 20% ståpladser og anvendes til rutekørsel, må der dog ses bort fra børn på 4 år eller derunder, og 3 børn i alderen 5 til og med 12 år regnes som 2 voksne personer.

§ 4. For at sikre førerens udsyn må passagerer under kørslen ikke opholde sig på arealet ved førerpladsen. Dette areal skal ved tydelig afmærkning eller farveforskel i gulvet være afgrænset fra ståpladsarealet.
Stk. 2. Nødudgange må ikke spærres af bagage eller lignende.

§ 5. Busser, der benyttes til andre former for buskørsel end rutekørsel eller til rutekørsel, hvor rutens længde inkl. eventuel færgeoverfart er mindst 150 km, skal medføre en forbindskasse.

§ 6. Ved bybus forstås i denne bekendtgørelse en bus, der har ståpladser, og er indrettet til hyppig af- og påstigning, og har plads til mere end 22 passagerer. En bus, der hovedsagelig er indrettet med siddepladser, men har ståpladser i gangen og/eller i et område, der ikke er større end det areal, der er afsat til to dobbeltsæder, regnes dog ikke for bybus.
Stk. 2. I bybus skal der være afsat plads til mindst én kørestol. Dette gælder ikke bus, som er registreret første gang før 13. februar 2004.
Stk. 3. I bus, der benyttes til rutekørsel inden for landets grænser, og hvor rutens længde er mindst 100 km, inkl. eventuel færgeoverfart, skal der være afsat plads til mindst to kørestole.
Stk. 4. Er der flere afgange pr. dag på de i stk. 3 nævnte ruter, anses kravet i stk. 3 for opfyldt, såfremt mindst en bus daglig i hver retning er forsynet med to kørestolspladser.

§ 8. Der kan være klapsæder og aftagelige sæder i et kørestolsområde. Klapsæder må i opklappet tilstand ikke rage ind i kørestolsområdet. Aftagelige sæder skal nemt kunne fjernes af føreren eller andet personale.

§ 9. I bybus, jf. § 6, skal der være mindst fire pladser, som er forbeholdt andre bevægelseshæmmede passagerer end kørestolsbrugere (forbeholdte siddepladser).

§ 12. Sovebus skal være godkendt som sovebus af en synsvirksomhed.
Stk. 2. Sovebus skal være forsynet med en digital hastighedsmåler, der er synlig for passagererne. Hastigheden skal vises med en talstørrelse på mindst 5 cm i højden. For busser i to etager gælder kravet begge etager.
Stk. 3. Når sæderne i en sovebus omdannes til liggepladser, skal der monteres sikkerhedsadskillelser foran alle liggepladser

§ 13. Busser, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning, skal udvendig ud for førerpladsen være forsynet med navn på den, der er registreret som bruger af køretøjet.

§ 14. Bus, der benyttes til rutekørsel, og som er forsynet med plads til kørestol og/eller med forbeholdte siddepladser, skal udvendig være forsynet med piktogrammer, som vist nedenfor, i nærheden af den/de relevante dør(e). Der skal også anbringes relevante piktogrammer inde i køretøjet i nærheden af kørestolsområdet og/eller de forbeholdte pladser.
 
Piktogram for plads til kørestol
    
Piktogram for forbeholdt siddeplads for andre bevægelseshæmmede end kørestolsbrugere
Piktogram for plads til kørestol Piktogram for forbeholdt siddeplads for andre bevægelseshæmmede passagerer end kørestolsbrugere
 
 
§ 15. I busser, der benyttes til andre former for buskørsel end rutekørsel eller til rutekørsel, hvor rutens længde inkl. eventuel færgeoverfart er mindst 150 km, skal der på et for passagererne synligt sted være påskrift eller skilt med et godkendt indhold, der angiver reglerne for chaufførers køre- og hviletid, herunder ved kørsel, hvor flere chauffører deltager i kørslen og afløser hinanden samt om klagemuligheder ved overtrædelse af reglerne.

§ 16. Ved førerpladsen i busser, der benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, skal der være påskrift eller skilt om
1) forbud mod samtale mellem passagerer og chauffør under kørsel og
2) det højst tilladte passagerantal fordelt på sidde- og ståpladser.

§ 17. Overtrædelse af §§ 1-16 straffes med bøde.

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS