Justering af retningslinjer for køreprøver

Færdselsstyrelsen præciserer regningslinjer for erhvervelse af kørekort

Der har længe behov for en tidsmæssig præcisering af retningslinjerne for erhvervelse af kørekort, herunder afvikling af køreprøve. Færdselsstyrelsen har nu meldt præciseringer og ændringer ud, til ikrafttrædelse 1. april 2022. Vejledningen i sin fulde form kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside som PDF.

Nogle af justeringerne/præciseringerne er som følger:

  • Det foto som tilkoblet kørekortansøgningen, kan ikke bruges som billedlegitimation af identitet. Såfremt ansøgeren ikke kan fremvise et tidligere udstedt kørekort (EU-model) eller gyldigt pas, skal der både forevises dåbs-, navne-, fødselsattest, sundheds-kort eller anden egnet legitimation og billedlegitimation. Den nye officielle Kørekort-app vil fremover kunne anvendes som legitimation.
  • Gyldighedsperioden for midlertidige kørekort (ved beståelse af den praktiske prøve) ændres fra nuværende 2 til i stedet 3 måneder.
  • I det tilfælde at ansøgeren ikke taler eller forstår dansk (eller et fremmedsprog, som den sagkyndige behersker) i fornødent omfang, skal der anvendes tolk under den praktiske prøve. Den praktiske prøve gennemføres dog kun delvist med tolk. Ved prøvens start er tolk til sted ved præsentation, kontrolprøven, kontrol af dokumenter og instruktionen til ansøgeren. Under adfærdsbedømmelsen i køretøjet (den praktiske prøve) må tolken ikke sidde i selve køretøjet, og tolkning gennemføres ved, at den prøvesagkyndige foretager opkald via telefon igennem højtaler til tolken, som derefter tolker den prøvesagkyndiges anvisninger til ansøgeren. Ved afslutning af prøven er tolken igen til stede. Prøvens afgørelse tolkes for ansøgeren.
  • Til trods for at der skulle mangle eventuelle underskrifter på kørekortansøgningen, kan den praktiske prøve godt gennemføres, hvis kørelærerens eksemplar af lektionsplanen er behørigt udfyldt og underskrevet. I disse situationer skal den prøvesagkyndige vejlede ansøgeren om, at midlertidigt kørekort kan udstedes, når den pågældende har afleveret ansøgningen på ny med de manglende underskrifter.
  • Såfremt en aspirant undlader at orientere sig i venstre spejl, hvor nærliggende risiko for påkørsel er til stede (kategori C, D, CE og DE) defineres dette nu som alvorlig fejl. Ydermere er der justeret på antal fejl der tillades inden for de forskellige fejl-kategorier.
  • Ved baglænskørsel om hjørne med vogntog accepteres det fortsat at der i begge forsøg må køres frem op til 3 gange. Dog præciseres det, at kravene med afstand til kørebanekant gøres mindre betydende. Fokus skal være på, hvorvidt eleven behersker teknikken eller ej.
  • Såfremt aspiranten ikke løsner driftsbremsen på påhængsvognen og/eller ikke løsner parkeringsbremsen på påhængsvogn inden kørsel, og/eller åbner kobling før påhængskøretøjet er afbremset, bliver dette nu bedømt som alvorlig fejl i stedet for fejl.

Hos AMU JUUL er vi allerede i gang med implementeringen af disse ændringer på vores uddannelser, så vores kursister har de bedst mulige forudsætninger for at komme godt igennem undervisning og prøver. Du kan se vores kommende kørekorthold på amujuul.dk.

Seneste nyheder