Teknikkort kat. C + D


Lektion 5-6

Bremser:

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved trykluftbremsers forsyningskreds og dens enkelte dele er opfyldt:

 • Trykregulatoren skal regulere trykket, så det holdes inden for de af bilfabrikanten foreskrevne grænser, eventuelt bedømt ved aflæsning af manometer.
 • Trykluftbeholdere skal være fastspændte og må ikke være synligt tærede eller bulede. På bremsesystemer uden lufttørreanlæg, skal beholderne kunne tømmes for kondensvand. 
 • Alarmanordning skal træde i funktion, når trykket i forsyningskredsen er under 2/3 (65 %) af det af bilfabrikanten foreskrevne tryk for bremserne og træde ud af funktion, når trykket er over denne grænse.
 • Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæring, revner eller utætheder, bedømt på umiddelbart tilgængelige dele.
 • Bremsepedalen skal i topstillingen have en mindre frigang.
 • Bremsepedalen skal kunne trædes ned til fast stop, så bremseventilen åbnes helt.
 • Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæring, revner eller utætheder, bedømt på umiddelbart tilgængelige dele.
 • Luftforbruget ved én fuldbremsning med standset motor må som hovedregel ikke overstige 0,5 bar, da dette kan indikere manglende justering af bremserne.Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremser og udpege, hvor fejlene kan opstå:

 • For lang oppumpningstid kan være tegn på slidt kompressor, tilstoppet luftfilter eller utætheder i bremseanlægget.
 • Kortere oppumpningstid end sædvanligt eller stort trykfald ved fuldbremsning kan være tegn på vand i trykluftbeholdere.
 • Vand i trykluftbeholdere kan være tegn på uvirksomt lufttørreanlæg.
 • Trykfald ved tæthedsprøven kan være tegn på utæthed i trykluftanlægget.
 • Større forbrug af trykluft end normalt kan være tegn på for lang vandring i bremsemembraner eller transformer og medfører nedsat og/eller forsinket bremsevirkning. Dette kan skyldes manglende justering af bremser. (Ved én fuldbremsning, hvor bremsepedalen trædes helt ned, må trykfaldet som hovedregel ikke være større end 0,5 bar).
 • Skævtrækning under bremsning eller uens bremsning tyder på fugt eller snavs på bremsebelægninger eller på defekte hjulbremser, bremsecylindre eller bremsemembraner.
 • Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler/bremseskiver eller bremsebelægninger.


Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser
 

 • Tæthedsprøve udføres ved at bringe trykket i forsyningskredsen op til højeste arbejdstryk. Bremsepedalen trædes ned til fast stop, og motoren standses, og der lyttes efter udsivning. Hvis der ikke konstateres udsivning eller konstateres trykfald fra anlægget, er det tilstrækkeligt tæt.

Eleven skal inden kørslen påbegyndes, kunne kontrollere følgende forhold:
 • Bremseanlægget skal have det nødvendige arbejdstryk efter bilfabrikantens anvisninger.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved parkeringsbremser er opfyldt:
 • Fjederbremsen skal ved aktivering lukke trykluften ud af bremsecylinderen, bedømt ved hørlig udsivning af luft.

Eleven skal under kørsel på en vandret, tør kørebane med asfaltbelægning kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt:
 • Driftsbremsen skal på nyere lastbiler have en sådan virkning, at bremselængden ved 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m.
 • Ved langsom nedtrædning af bremsepedalen skal bremsevirkningen være jævnt stigende, bedømt ved en bremseprøve.
 


Lektion 11-12

Repetition af bremser fra lektion 5-6


Styreapparat:

Eleven skal på en holdende lastbil/bus kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

 • Væskestanden i en servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrift. Dette kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max. mærket, eller ved, at kontrollampen herfor ikke er tændt.
 • Ratslør kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets bevægelser. Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger (kontrollen foretages med startet motor)
 • Rør- og slangeforbindelser i servosystemet skal være tætte, bedømt på umiddelbart tilgængelige dele (kontrollen foretages med startet motor).
   

Eleven skal under kørsel kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden at møde unormal modstand i styreapparatet eller fremkalde mislyde.
 • Bilen må ikke trække til siderne under ligeudkørsel på jævn vej.
 • Der må ikke forekomme støj fra hjullejer, slag i rattet eller rystelser i forhjul og rat.

   

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved styreapparatet og udpege, hvor fejlene kan opstå:

 • Ratslør kan være tegn på slør i styreforbindelser, at styrehuset sidder løst på chassiset eller på slør i forhjulslejer eller hjulophæng.
 • Mindre slør kan være tilladt i styrekugler, i styrehus og - når motoren er standset - i styrehus med servostyring.
 • Støj i styreapparat med servostyring kan skyldes manglende olie i servosystemet.
 • Stor eller stødende modstand i styreapparat med servostyring ved svingning kan blandt andet skyldes manglende olie, defekt servostyring, herunder servopumpe.
 • Ujævnt/skævt dækslid kan være tegn på forkert indstilling af styreapparatet.Lektion 13-14

Bærende dele:

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:

 • Dæk skal på alle hjul have mindst 1 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt, og dækket skal være uden beskadigelser.
 • Nav- og hjulmøtrikker skal være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende, såfremt de ligger uden for dækkets yderside.
 • Chassisrammen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.
 • Bladfjederens enkelte lag må ikke være knækket.
 • Luftfjederbælge skal være tætte, bedømt ved, at utætheder vil kunne høres som en hvislen, og at bilen vil blive »skæv« ved større utætheder og luftforbruget unormalt stort, eventuelt aflæst på manometer.
 • Akslen skal være fastspændt til fjederen.
 


Tegn på fejl i bærende dele:

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bærende dele og udpege, hvor fejlene kan opstå:

 • Ujævnt/skævt dækslid kan ofte skyldes forkert indstillet styretøj, defekte støddæmpere, eller at akslen har forskubbet sig på fjedrene. Ved påkørsel af kantsten eller lignende vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse).
 • Unormal dækform ved vejen, unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel eller tendens til, at lastbilen trækker til en af siderne, tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald kontrolleres ved brug af dæktryksmåler.
 • Olieudtræk på støddæmper tyder på defekter i støddæmper.
 • Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse.
 • Rystelser og vibrationer i forhjulene kan være tegn på fejl i hjulophæng eller ubalance i hjulene.
 


Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse:

Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold:

 • At eventuelt tipbart førerhus er fastlåst efter fabrikantens forskrifter.
 • At eventuelle skærme og stænklapper er hele og fastgjorte.
 • At eventuel container eller veksellad er forsvarligt fastgjort.
 • At døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukkede/fastgjorte.
 • At eventuel presenning er tilspændt.
 • At eventuelt gods er placeret og fastgjort forsvarligt .
 • At eventuel læssemekanisme (fx læssebagsmæk eller kran) er forsvarligt fastgjort.
 • Nødudgange skal være tydeligt afmærket, og værktøj skal være til stede.
 


Indre indretning, udsyn og særligt udstyr:

Eleven skal kunne kontrollere følgende:

 • Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.
 • Viskerbladene skal være hele og ubeskadigede.
 • Forruden skal være uden stenslag, revner etc., der forringer udsynet.
 • Sideruderne skal være i en sådan tilstand, at det er muligt at anvende de påbudte udvendige førerspejle.
 • At lovpligtigt kontrolapparat er monteret.
 


Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel:

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved motor og transmission er opfyldt:

 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max·- og min·-mærker eller ved kontrollamper mv.
 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.
 • For biler, hvor der indgår hydraulik til koblingen, kontrolleres systemet for tilstrækkelig væskestand.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og have tilstrækkelig støjdæmpende virkning, bedømt ved udstødningslyden.
   

Tegn på fejl i motor og transmission mv.

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved motor og transmission:

 • Unødig røg fra motorens udstødning kan tyde på slidt motor eller fejl ved brændstofsystemet.
 • Støj i unormalt omfang ved gasgivning tyder på fejl i udstødningssystemet.
 • Såfremt motorens omdrejninger stiger, uden at hastigheden øges, tyder det på fejl i kobling.
 • Vanskeligt gearskifte med kraftige mislyde tyder på fejl i gear eller kobling eller fejlbetjening.
 

Lektion 19-20

El-anlæg, lygter, reflekser, horn mv.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter, reflekser og horn er opfyldt:

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.
 • Supplerende bagudvendende røde reflekser må ikke være trekantede og skal være anbragt symmetrisk.
 • Røde/gule bagudvendende refleksplanke(r) med skrå striber (Lastbil)


 

Lektion 21-22

Repetition af alt teknik stof

For buskursister: Gennemgang af alt erhvervsstof


 

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS