Love bus

Aftaleloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177079
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=82218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139901
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176313

Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/213

Bekendtgørelse af lov om buskørsel
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143433
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1372
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175406
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161119
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170574
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172698

Bekendtgørelse om særlige krav til busser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113748
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160455

Bekendtgørelse om forsøgsordning vedrørende udbud af fjernbuskørsel over Storebæltsforbindelsen m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21868

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
https://www.retsinformation.dk/FOrms/R0710.aspx?id=129763

Færdselsstyrelsen - International buskørsel
https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Busk%C3%B8rsel/International-busk%C3%B8rsel

Bekendtgørelse af overenskomst af 5. marts 1993 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Estlands Regering om international passager- og godsbefordring ad landevej
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54489

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196896

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201865

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201697

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168627

Lov om trafikselskaber
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22454

Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22522

Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123409
 
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131257

Bekendtgørelse af lov om ferie
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174358

Lov om ferie
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198312

Bekendtgørelse af lov om ferie 1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210218

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=179871

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130583

Lov om næring
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137688

Bekendtgørelse af konkurrenceloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=199825

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172910

Bekendtgørelse af bogføringslov
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27298

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203244

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203223

Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=146597
 
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til offentlig befordring af skoleelever
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22360

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202748

Bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49807

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1845

Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Aftaleloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177079

Bekendtgørelse af lov om køb (Købeloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142961

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142962

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29445

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205

Køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2606
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2719
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164251
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168516
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178867

Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2298
 
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179943

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183693

Udbudsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175507

Busmoms
https://bakob.dk/busmoms

Buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/42013690-354a-4289-b094-cef215ad6534/language-da

Fælles regler for international personbefordring med bus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992R0684&from=EN

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200807

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200820

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202693

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205538

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185300

Fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport
samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF

https://udbudsportalen.dk/wp-content/uploads/2016/04/Forsyningsvirksomhedsdirektiv.pdf

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164746
 
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183481

Lov om forbrugeraftaler (Forbrugeraftaleloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192632

Bekendtgørelse af international købelov
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164745

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186989

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for
Vejtransportsektoren

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30262

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter 2017)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185636

Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143090

Bekendtgørelse af færdselsloven (Færdselsloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205305
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205425
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205995
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208880
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209151

Tachografforordningen
http://www.amujuul.dk/gfx/pdf/180_Forordning1652014Tachografforordningen.pdf
 
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Mineralolieafgiftsloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163901
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/mineralolieafgiftsloven
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2061405

Bekendtgørelse om kørekort (Kørekortbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192108
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193801
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210058
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196522
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212199

Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210141
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180133
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190170
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196405
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203012
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205411
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205413
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211569
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211570
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211869

Bekendtgørelse af årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185250
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191625
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206314
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208698
 
Registreringsafgift for OST-tilladelsesbiler
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947293

Lønsumsafgiften
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/loensumsafgiftsloven

Rutebekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209446

Udbudsmateriale
https://tbst.dk/da/Kollektiv-trafik/Statistik-og-data/Forventet-udbud-af-buskoersel
https://www.moviatrafik.dk/busoperatoer/ruteudbud/kommende-udbud

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS