ПРО AMU JUUL / О JUUL

Освіта, що тримає Данію на плаву

JUUL є експертами в галузі навчання та підвищення кваліфікації в галузі комерційного транспорту. Ми надаємо дипломи та сертифікати для водіїв та перевізників вантажівок, автобусів, водіїв таксі, мікроавтобусів тощо. АМУ JUUL має філії у Роскіллі, Кьозі та Холбеку.

JUUL являются экспертами в области обучения и повышения квалификации в области коммерческого транспорта. Мы предоставляем дипломы и сертификаты для водителей и перевозчиков грузовиков, автобусов, водителей такси, микроавтобусов и т. д. JUUL имеет филиалы в Роскилле, Кёге и Холбеке.

У нас є доступ до автомобільної технічної бази з вантажівками, автобусами, зали з вилочними навантажувачами, евакуаційними та пожежними навчаннями і т. д., і щодня багато щасливих студентів/учасників курсів, що прогулюються нашими навчальними майданчиками. Ми, перш за все, компанія, яка працює з людьми і робить свій внесок, в першу чергу в рамках обов'язкового навчання для ринку праці, у вирішення важливого соціального завдання для індустрії згуртованості та транспортних послуг у Данії.

У нас есть доступ к автомобильной технической базе с грузовиками, автобусами, залы с вилочными погрузчиками, эвакуационными и пожарными учениями и т. д., и каждый день много счастливых студентов/участников курсов, прогуливающихся по нашим учебным площадкам. Мы, прежде всего, компания, которая работает с людьми и вносит свой вклад, в первую очередь в рамках обязательного обучения для рынка труда, в решение важной социальной задачи для индустрии сплоченности и транспортных услуг в Дании.

 

Зробити різницю / Сделать разницу

JUUL був створений, щоб змінити світ на краще для громадян, які хочуть змінити суспільство.

JUUL был создан, чтобы изменить мир к лучшему для граждан, которые хотят изменить общество.

Позиція школи завжди полягала в тому, щоб прагнути «спільної нитки» по всій школі. Чи то школа чи курси, які ми пропонуємо, має бути «червона нитка», тобто. одні й самі принципи повинні застосовуватися у всьому, що ми робимо. Великий досвід школи у навчанні водіїв означає, що концепція є професійною та продуманою. Одна й та сама концепція використовується у всіх наших навчальних курсах, і ця концепція постійно розвивається.

Позиция школы всегда заключалась в том, чтобы стремиться к «общей нитью» по всей школе. Будь то школа или курсы, которые мы предлагаем, должна быть «красная нить», т.е. одни и те же принципы должны применяться во всем, что мы делаем. Большой опыт школы в обучении водителей означает, что концепция является профессиональной и продуманной. Одна и та же концепция используется во всех наших учебных курсах, и эта концепция постоянно развивается.

 

Якісний / Качественный

Широкий професіоналізм, орієнтоване на результат навчання із постійною оцінкою, сучасні технології та взаємна комунікація забезпечують високий рівень якості. Ми завжди в курсі подій і завжди маємо нові навчальні матеріали. У нас є широкий спектр навчальних програм та матеріалів для забезпечення оптимальної якості та навчання.

Широкий профессионализм, ориентированное на результат обучение с постоянной оценкой, современные технологии и взаимная коммуникация обеспечивают высокий уровень качества. Мы всегда в курсе событий и всегда располагаем новейшими учебными материалами. У нас есть широкий спектр учебных программ и материалов для обеспечения оптимального качества и обучения.

Підзвітність / Подотчетность

Завдяки прихильності, мотивації, лояльності, гарному обслуговуванню та загальному відношенню (консенсусу) ми прагнемо заслуговувати на довіру та виправдовувати очікування наших клієнтів та партнерів.

Благодаря приверженности, мотивации, лояльности, хорошему обслуживанию и общему отношению (консенсусу) мы стремимся заслуживать доверия и оправдывать ожидания наших клиентов и партнеров.

Зір / Зрение
Ми завжди хочемо бути в авангарді розробок в нашій області. Це забезпечується за рахунок підвищення кваліфікації, курсів та безперервного технологічного розвитку.
Мы хотим всегда быть в авангарде разработок в нашей области. Это обеспечивается за счет повышения квалификации, курсов и непрерывного технологического развития.

 

VisKvalitet.dk:

Останній квартал / Последний кварталМинулий рік / Прошедший год

School average by question

School average by educational objective

School average by question

School average by educational objective

 

Аутсорсинг / Аутсорсинг

В даний час школа має такі угоди про аутсорсинг: Аутсорсингові угоди 2022

В настоящее время школа имеет следующие соглашения об аутсорсинге: Аутсорсинговые соглашения 2022

 

Цільова група / Целевая группа

Основною цільовою групою є кваліфіковані та некваліфіковані робітники.

Основной целевой группой являются квалифицированные и неквалифицированные рабочие.

Місія / Миссия

Організовувати та проводити навчання в умовах, які забезпечують необхідні та індивідуальні можливості учнів для успішного завершення навчання. Надання високого рівня інформації зацікавленим сторонам, центрам зайнятості, підприємствам та професійним організаціям.

Организовывать и проводить обучение в условиях, обеспечивающих необходимые и индивидуальные возможности обучающихся для успешного завершения обучения. Предоставление высокого уровня информации заинтересованным сторонам, центрам занятости, предприятиям и профессиональным организациям.

співробітництво / Сотрудничество

 • Школа прагне зробити свій внесок у вирішення проблем переходу та адаптації у транспортному секторі у тісній співпраці з іншими школами, компаніями, центрами зайнятості, професійними організаціями та іншими відповідними партнерами.
  Школа стремится внести свой вклад в решение проблем перехода и адаптации в транспортном секторе в тесном сотрудничестве с другими школами, компаниями, центрами занятости, профессиональными организациями и другими соответствующими партнерами.
 • Школа бажає тісно співпрацювати з іншими навчальними закладами за кількістю та якістю.
  Школа желает тесно сотрудничать с другими учебными заведениями по количеству и качеству.
 • Школа готова передати навчання на аутсорсинг та на субпідряд відповідно до правил Міністерства, щоб задовольнити потреби у навчанні.
  Школа готова передать обучение на аутсорсинг и на субподряд в соответствии с правилами Министерства, чтобы удовлетворить потребности в обучении.
 • Школа бажає зробити свій внесок у підтримку, розвиток та вдосконалення навичок своїх студентів.
 • Школа желает внести свой вклад в поддержание, развитие и совершенствование навыков своих студентов.
 • Школа хоче надати можливість дорослим громадянам покращити як професійні, так і особисті навички.
  Школа хочет предоставить возможность взрослым гражданам улучшить как профессиональные, так и личные навыки.

Маркетинг / Маркетинг

 • Школа прагне просувати свої курси ПЗО відкрито та прозоро.
  Школа стремится продвигать свои курсы ПОО открыто и прозрачно.
 • Школа прагне тісно співпрацювати у сфері маркетингу з усіма відповідними сторонами.
  Школа стремится тесно сотрудничать в области маркетинга со всеми соответствующими сторонами.
 • Маркетинг здійснюється, у тому числі, за допомогою / Маркетинг осуществляется, в том числе, посредством:
  • сайт школи / сайт школы
  • Брошури / Брошюры
 • Партнерство з центрами зайнятості, компаніями та професійними організаціями.
  Партнерство с центрами занятости, компаниями и профессиональными организациями.
 • Інформаційні зустрічі у центрах зайнятості, компаніях та професійних організаціях.
  Информационные встречи в центрах занятости, компаниях и профессиональных организациях.
 • Реклама у щоденній та щотижневій пресі
  Реклама в ежедневной и еженедельной прессе

 

Тендер

повний список затверджених курсів школи / См. полный список утвержденных курсов школы