Persondatapolitik

Persondatapolitik for JUUL

Persondatapolitik

Juul Danmark A/S (28848676) er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Abildgårdsvej 14, 4000 Roskilde

tss@amujuul.dk

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentiel kursist
For at du kan være kursist hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, beskæftigelse, email, kopi af kørekort
 • CPR-nummer

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • At tilbyde dig en plads på vores kursushold
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt
 • Retlig forpligtigelse i henhold til AMU-bekendtgørelse § 9-10

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

 • Hvis du afmelder dig kurset igen.
 • Vi er retligt forpligtet til at kunne udstede kursusbeviser for AMU-kurser i 30 år efter endt kursusforløb, hvorfor dine oplysninger vil blive slettet herefter.

 

Kursist
For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, fødselsdato, email, beskæftigelse,
 • CPR-nummer

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Udstedelse af kursusbeviser
 • Tilmelding til prøver
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af købskontrakten
 • Retlig forpligtigelse jf. AMU-bekendtgørelsen

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Vi er retligt forpligtet til at kunne udstede kursusbeviser for AMU-kurser i 30 år efter endt kursusforløb jf. AMU-bekendtgørelsen artikel 21 stk. 6.
 • Hvis du framelder dig kurset

 

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, email, telefonnummer, stilling, CVR nr. for enkeltmandsvirksomheder

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af købs-/leveringskontrakten
 • Retlig forpligtigelse

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.

 • Korrespondance slettes løbende
 • Oplysninger som har relevans for bogføringsloven slettes efter indeværende år + 5 år

 

Jobansøgere
Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter.

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Virksomhedens legitime interesser som er at vurderes kandidaters egnethed til den ledige stilling.

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet senest 6 måneder.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

Videoovervågning
Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring JUUL's fysiske rammer, er der videoovervågning på området. JUUL vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med TV-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, så vil JUUL registrere det i politiets register over TV-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage hvorefter de slettes automatisk.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Deltagelse i konkurrence
Vi indsamler og behandler dine kontaktoplysninger, som fx navn, email, telefonnummer og evt. markedsføringssamtykke i forbindelse med konkurrencedeltagelse.

Behandlingen sker med det formål at kunne kontakte vinderen af konkurrencen og i visse tilfælde også for at kunne sende markedsføring til konkurrencedeltageren.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og, hvor markedsføring er formålet, EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Kontaktoplysninger afgivet af konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, bliver slettet, når konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie. Vinderens kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet fra præmiens modtagelse. Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares i indeværende år + 5 år.

Kontaktoplysninger afgivet med henblik på markedsføring opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at samtykket til at modtage markedsføring er trukket tilbage.

Nyhedsbrev
Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til, banker, inkasso, etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Dette indebærer overførsel til USA i forbindelse med brugen af Microsoft og Mailchimp(nyhedsbreve). Overførsel sker på baggrund af SCC-kontrakter og der er udarbejdet en Transfer Impact Assessment (TIA)

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)
Vi bruger følgende sociale medier Instagram, LinkedIn og Facebook som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

 

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.